KOTD - A. Ward vs Pnut | #WD7 🎥 iBattleTV | Channify

Add More Videos To your Channel

KOTD Rap Battle #WorldDom7 - A. Ward vs Pnut Hosted by: Organik, Gully TK, Beazt Gatlin & Lush One #KOTDREWARDS: https://www.KOTDRewards.com Subscribe to KingOfTheDot Today! http://goo.gl/3W4Dnp http://www.KOTD.TV http://www.KOTDTV.com http://www.KOTDStore.com http://www.KingOfTheDot.com http://www.Facebook.com/KOTDTV http://www.Twitter.com/KingOfTheDot http://www.Instagram/KOTDTV http://www.Youtube.com/KingOfTheDot http://www.Youtube.com/KOTDMedia http://www.Youtube.com/GroundZeroBattles http://www.Youtube.com/ProveYoselfBattles FOLLOW THE KOTD TEAM ON TWITTER: @KingOfTheDot @OrganikHipHop @RexKOTD @KingFlyKOTD @GullyTK @BishopBrigante @DjDoctaKOTD @SandeepKOTD @JProepsilon @AvocadoIsGod @LushOne @Mix62 @NelsonAries @DamnItsClayton @SketchMenace @ddubbkotd @lasparka604 @WillieBKOTD @NikiyaO @PoisonPenBK @Alwayz_Wynn @MouseMediaPro @ScottJacksonBB @RyanPVPKOTD @ReverenceNS @PhillyDFilms @M_3rcy @JoeCashKOTD @HipHopVancouver @LifeOverCrime

More from Channel iBattleTV...